Trưởng phòng quản lý chất lượng

Mô Tả Công VIệc
 • Đưa ra định hướng, chỉ đạo và điều phối tất cả các lĩnh vực liên quan tới quản lý chất lượng/ rủi ro và an toàn cho bệnh nhân. 
 • Xây dựng các kế hoạch chiến lược và chính sách nhằm nâng cao chất lượng trong toàn bệnh viện và làm việc với các nhân viên để đảm bảo tuân thủ các qui định của các cơ quan quản lý. 
 • Quản lí, phối hợp, rà soát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu suất. 
 • Xem xét các tiêu chuẩn chất lượng, các chính sách và thủ tục hiện hành của bệnh viện, phỏng vấn nhân viên và bệnh nhân bệnh viện để đánh giá hiệu quả của chương trình cải tiến chất lượng.
 • Tích cực hỗ trợ và tham gia vào các dự án cải tiến chất lượng, các hoạt động liên quan đến chất lượng và an toàn, các cuộc họp của bộ phận / tổ chức, các chương trình và các hoạt động khác liên quan đến cơ cấu, quy trình và kết quả quản lý cụ thể. 
 • Đề xuất các công cụ và phương pháp cải tiến chất lượng được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động và thay đổi về chất lượng của bệnh viện; và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng. 
 • Lập báo cáo định kỳ theo chỉ dẫn hoặc theo yêu cầu, để đảm bảo thông tin tới Ban Giám đốc về việc thực hiện và tiến độ của các hoạt động quản lý chất lượng. 
 • Nhiệm vụ khác nếu có yêu cầu  
Yêu Cầu
 • Bằng cử nhân về lĩnh vực liên quan 
 • Có kinh nghiệm quản lí chất lượng và rủi ro trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 
 • Có kinh nghiệm trong chứng nhận ISO, JCI và chứng nhận lại ISO, JCI trong các cơ sở khám chữa bệnh. 
 • Có kỹ năng giao tiếp và viết tốt 
 • Có khả năng quản lý nhóm để đạt được mục tiêu đặt ra 
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt 
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
 • Kỹ năng viết và giao tiếp Tiếng Anh tốt 
Phúc Lợi
 • Phúc lợi chi tiết được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn